תנאי השימוש באתר

[עודכן לאחרונה בחודש אפריל 2021]

ברוכים הבאים לאתר CLICKPO בניהולה ובבעלותה של חברת גנור דיגיטל בע"מ המפעילה את אתר האינטרנט clickpo.co.il ("האתר"). האתר המהווה פלטפורמה למכירת מוצרים דיגיטליים בתחומי השיווק והפרסום. כתובת למשלוח דואר אלקטרוני: support@clickpo.co.il

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה של CLICKPO. על המבצע פעולה כלשהי באתר ("המשתמש") לקרוא את תנאי שימוש אלה במלואם בקפידה, לפני השימוש באתר. המשתמש מצהיר כי גילו הוא 18 לכל הפחות. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין CLICKPO, וכי ככל שאינך מסכים להוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה, עליך להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת.

כללי

 1. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
 2. CLICKPO שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת. הודעה על עדכון תנאי השימוש תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של תנאי השימוש.
 3. רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את CLICKPO. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, האמור בתנאי שימוש אלה יגבר.

הרשמה לאתר וביצוע רכישה

 1. CLICKPO מפרסמת באתר הצעות שונות לרכישת מגוון מוצרים דיגיטליים ("המוצר" או "המוצרים").
 2. ההצעות מחולקות לפי קטגוריות המוצרים. ביחס לכל הצעה נמסר מידע, הכולל בין היתר את פרטי המוצר, לרבות תיאור המוצר ומחירו.
 3. ל-CLICKPO שמורה הזכות לשנות את ההצעות המתפרסמות באתר או תנאיהן מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת.
 4. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר ("הרוכש"). יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. את ההזמנה ניתן לבצע כ"אורח" באתר בלבד.
 5. בעת ביצוע הרכישה יועבר הרוכש לעמוד תשלום מאובטח שם יתבקש להשאיר את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי או חשבון PayPal ופרטים נוספים. על המשתמש למסור פרטים נכונים ומדויקים. בהיעדר פרטים נכונים, ובפרט מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי, לא ניתן יהיה להשלים את הרכישה.
 6. מובהר כי הרכישה תושלם רק לאחר חיוב מוצלח של כרטיס האשראי או חשבון ה-PayPal שמסר המשתמש במעמד ביצוע הרכישה ("אמצעי התשלום").
 7. עם ביצוע הרכישה תישלח לרוכש הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה במועד ההרשמה המאשרת את הרכישה. כל עוד הודעה כזו לא התקבלה בידי הרוכש, קיימת אפשרות כי העסקה לא הושלמה ולכן, אנו ממליצים כי במקרה כזה לפנות בכתובת צור קשר באתר.
 8. כל מוצר אשר יהיה מוצע למכירה באתר יהיה ממוקם בדף רכישה, שבו יינתן מידע אודות אותו המוצר (להלן: "דף רכישה")
 9. האחריות על השימוש במוצרים המוצעים באתר היא של המשתמש בלבד.
 10. האתר ו/או החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות או במוצר.
 11. המשתמש מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
 12. הגולש מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
 13. רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על יד המשתמש.

מחירים

 1. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
 2. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א’-ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

שירות לקוחות

שירות הלקוחות של CLICKPO זמין בכתובת דואר אלקטרוני שכתובתה: support@clickpo.co.il או באמצעות הפייסבוק וה-WhatsApp כפי שמופיע בעמוד יצירת הקשר.

תנאי ביטול עסקה

 1. תנאי ביטול עסקאות הנעשות באתר כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 2. כל הודעת ביטול תכלול את שמו ואת מספר הזהות של הרוכש המבקש לבטל את העסקה ("המבטל") בצירוף מספר ההזמנה ופרטיה. הודעת הביטול תימסר על ידי המבטל בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת: support@clickpo.co.il
 3. זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן.

קניין רוחני

 1. האתר פותח באופן בלעדי על ידי CLICKPO, והוא והתכנים שלו מהווים רכושה הבלעדי של CLICKPO.
 2. CLICKPO היא הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ו/או בתכנים שלו, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ו/או בתכנים שלו. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.
 3. האתר ותוכנו נועדו לשימוש מסחרי ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא בהסכמתה המפורשת של CLICKPO, מראש ובכתב.

אחריות

 1. CLICKPO לא תהא אחראית – באופן ישיר או עקיף – לכל אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הזמנה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק וכדומה.
 2. כטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר חשוף לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העשויות להשפיע על פעילות האתר ולגרום למשתמשים נזקים של-CLICKPO אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי CLICKPO לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של CLICKPO) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר והמשתמש פוטר את CLICKPO מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר כאמור לעיל, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או פקסימיליה ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו"ב.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי CLICKPO לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי. כן שומרת לעצמה CLICKPO את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיו"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.
 5. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
 6. הנך מתחייב למסור לאתר מידע נכון, ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
 7. האתר לא יהא אחראי לתקלות הנובעות מכוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: חבלת סייבר, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.

חובות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של CLICKPO ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של CLICKPO.
 2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק CLICKPO, לאתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 3. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של CLICKPO, במקרים בהם CLICKPO תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין ו/או פועל במרמה כלפי משתמשים אחרים, תהא CLICKPO רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את דפוסי התנהגות של המשתמש באתר לצדדים שלישיים וכן כל פעולה אחרת אשר CLICKPO תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

מדיניות פרטיות

 1. מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על המשתמש או נאסף בעת שימושו באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
 2. המשתמש מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי והוא מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדית של האתר, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש ו/או למשתמש, לרבות לצורך שימוש מסחרי.
 3. המשתמש מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר.
 4. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
 5. המשתמש נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיו במאגר החברה, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.
 6. בחירה בכפתור ”צור קשר” ולאחריו מילוי פרטי המשתמש הנדרשים (לרבות שם, דוא”ל ומספר טלפון) בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
 7. אתר זה משתמש בקבצי "cookies", קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-"cookie" מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים. גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל. ניתן לבטל את השימוש בקבצי "cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין. גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

שונות

 1. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינה יוצרת בינו לבין CLICKPO כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.
 2. תנאי השימוש כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכמים היחידים התקפים בין CLICKPO לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי שימוש אלה.
 3. במקרה שבו סעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הוראות תנאי השימוש לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.
 4. ככל ש-CLICKPO לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של CLICKPO אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי שימוש אלה על ידי CLICKPO במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 5. המשתמש מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו.
 6. כל שכן, במידה והמשתמש הפר את תנאי השימוש אלו, יהא האתר זכאי לחשוף את שם המשתמש ואת פרטיו הידועים לו בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 7. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 3 ימי עסקים מעת משלוחם בדוא”ל: support@clickpo.co.il
 8. דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.
 9. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי שימוש אלה, ביצועם, פירושם, עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ולבית משפט שלום בעיר תל אביב ולו בלבד.
 10. CLICKPO רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי שימוש אלה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת CLICKPO.
 11. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
 12. כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.
תפריט